0 %

Инструкция на Svenska

Calculate
floorpane
Calculate how much laminate you will need for your room quickly and simply
Installation and maintenance

Klimatförhållandena i rummet före, under och efter läggningen måste motsvara följande krav:

 • rumstemperatur> +18° С;
 • golvtemperatur > +15° С;
 • relativ luftfuktighet 40% - 70%.
  instructions-5
  instructions-5

Låt golvet ligga i oöppnad förpackning i 48 timmar före läggning i samma rum som golvet ska läggas i.

instructions-6

Hela undergolvet måste uppfylla generella tekniska krav och vara lämpligt för läggningen med hänsyn till gällande normer. Observera även att undergolvet måste vara:

 • torrt, vattenhalten (den förskrivna vattenhalten i vikt) måste vara 4% för golvpaneler; för sand-cement baserad avjämingmåste den vara 5%; den måste vara högst 7% för trädäck.
  instructions-7
 • jämnt(ojämnheter i golvet får inte vara på mer än 3 mm till 1 m);
  instructions-2
 • hårt/bärande;
 • rent.
  instructions-3

Förutom avjämnat golv kan även PVC-, linoleum-, gummi- och trägolv användas som undergolv om de motsvarar de ovannämnda kraven.

Textilgolv anses vara olämpliga som undergolv.

Golv med elektrisk golvvärme är begränsat lämpliga.

Laminatgolv kan läggas på vattenburen golvvärme. Vid läggningen ska du följa värmegolvets tillverkarens anvisningar

Golv med elektrisk golvvärme kan i princip användas som undergolv till laminatgolv om värmeslingor är inmonterade i avjämnat golv eller i ett betonglager och inte ligger ovanpå som värmefolie.

Obs! Golvytans temperatur ska aldrig överskrida 28 °C

instructions-28c

Golv med reglerad golvvärmefolie kan användas som underlag till laminatgolv om tillverkaren garanterar att golvytans temperatur aldrig överskrider 28 °C. Vanliga golvvärmefolier avger betydligt mer värme än 28 °C vid stora temperaturväxlingar och därför anses vara olämpliga som undergolv.

 1. Kontrollera eventuella synliga skador. Undersöka varje planka noggrant före läggningen. Skadade plankor får inte läggas.
  instructions-13
 2. För att lägga laminatgolvet behöver du: ett måttband, en penna, en såg, de distansstyckena för att ha ett mellanrummet fram till väggen, en 0,2 mm tjock polyetenfilm, ett ljudisoleringmaterial till en tjocklek av högst 3 mm och ibland lim.
  instructions-9
 3. ПFöre läggning på mineraliska underlag eller på ett avjämnat golv måste man lägga PE-folien som skydd mot fukt. Våderna ska överlappa varandra med minst 200 mm. Oberoende av underlagets typ rekommenderas det att använda ljudisolering. Ljudisoleringen skarvas ihop så att våderna inte överlappar varandra (se fig. 1 på paketet).
  instructions-10
  instructions-11
  instructions-12
 4. Laminatgolvet ska alltid läggas flytande.
 5. Plankor ska inte förankras i underlaget (inga spikar, skruvar eller lim).
  instructions-8
 6. Avståndet mellan ändfogarna i närliggande rader ska utgöra minst 200 mm.
  instructions-19
 7. Det krävs ett rörelsefog på 8-10 mm mot väggar, trösklar, trappor etc.
  instructions-17
 8. I alla dörröppningar, övergångar, svårplanerade rum och rum större än 10m på längden eller bredden skaman använda skarvlister
  instructions-25
  instructions-26
 9. Rekommendation: lägg plankorna i längsriktningen mot fönsterljuset. I så fall ska fogarna synas mindre.
 1. Titta noggrant på plankorna, var och en har en not (A) och en fjäder (B).

  instructions-14

  Börja läggningen i vänstra hörnet av rummet. Plankorna bör läggas så att fjädersidan (B) är vänd mot väggen. Använd distanskilar för att säkerställa kantavståndet.

  instructions-15
  instructions-17

  Montera raden genom att föra samman plankorna längs kortsidorna. Det innebär att man vinklar varje bräda mot den föreliggande plankan, lägger den intill kortändan och skjuter fjädern in i noten. Hela plankan måste ligga på undergolvet.

  instructions-16
 2. Mät och markera kapsnittet på radens sista planka. Börja andra raden med resten av den kapade brädan från den första raden om brädans längd inte är mindre än 200 mm. Alla följande rader bör man börja med avsågade rester av plankor från respektive föregående rader.

  Obs! Det skall vara minst 200 mm mellan brädskarvar på närliggande rader. Om golvet har skråkanter och/eller speciella dekorationer (t.ex. kakelimitation) bör man välja ett sådant avstånd mellan ändfogarna så mönstret inte skulle skadas.

  instructions-19
 3. Börja läggningen av alla andra rader med att föra samman plankorna längs kortsidorna.

  Vid radens slut, lyft raden i vinkel mot den föreliggande raden, sätt i den långa fjädersidan i den undre notläppen i den redan liggande raden, och vrid in den med ett lätt tryck nedåt.

  instructions-20
  instructions-21
  instructions-22
  instructions-23
 4. Till sista raden ska man dela plankorna på bredden. Så ska du göra för att markera kapsnittet med precision:

  • Gör markeringar på den näst sista raden med hjälp av en planka. Det måste vara ett 8-10 mm avstånd mellan plankan och väggen.
  • Demontera den näst sista raden och såga itu plankorna på bredden enligt markeringarna.
  • Montera den sista raden ånyo med nya (inte sågade) plankor.
  • Använd de kapade plankorna för att montera den sista raden.

Vid golvläggning på allmänna och kommersiella platser bör man ta med i beräkningen genomsnittliga luftfuktighetsnivåer som är karakteristiska för sådana ställe. I sådana fall ska plankorna limmas samman med speciellt lim. Limmet applicerar man på den övre fjäderläppen så att limmet trängs ut ur fogarna. Överflödigt lim kan tas bort från plankans yta omedelbart eller när limmet blir torrt.

instructions-31
instructions-32
instructions-33

Obs! Det ska inte vara några mellanrum kvar efter limningen.

Vi rekommenderar att såga av dörrfoder så pass mycket som brädorna och undergolvet utgör tillsammans. Därefter läggs golvet så att plankorna passar in därunder. Tänk även på rörelsefoget på 8-10 mm mellan golvet och väggarna och/eller ett annat golv. Ifall du slutar golvläggningen vid en dörrkarm ska du skära av den utstickande läppen på den föregående brädan med ett stämjärn för att den nya brädan skulle kunna läggas rakt (se fig. 9). Där ska man fixa golvet med lim.

Om dörrkarmar inte går att kortas av, t.ex. om de är gjorda av metall, ska fogarna mellan golvet och väggarna och/eller annat golv fyllas med elastisk massa eller täckta med profiler.

 • Mät ut och markera på plankorna var rörledningarnas mittpunkt går. Tänk även på rörelsefogen.
 • Borra ett hål vid varje markering, motsvarande rörledningens diameter + minst 16 mm.
  instructions-27
 • Såga av plankans bit i vinkel på 45° mot hålen.
  instructions-28
 • Passa in och limma fast den ursågade delen.
  instructions-29
 • Skydda möbelben med filttasslar.
  instructions-S1
 • Lyfta tunga möblerna vid flyttningar.
  instructions-S4
 • Möbler med hjul ska ha så kallade ”mjuka hjul”.
  instructions-S2
 • Vid rengöring använd fuktiga trasor istället för våta.
  instructions-S5
  instructions-S6
 • Torka golvet omedelbart om man har spillt vatten på golvet.
  instructions-S10
 • Använd inte abrasiva medel eller rengöringsmedel som kan repa laminatgolvet.
 • Man får inte slipa, vaxa eller lacka golvet.
  instructions-S11
 • Torrdammsugare får användas.
  instructions-S9
 • Våtdammsugare och ångrengöringsmaskin får inte användas.
  instructions-S12
 • Skydda golvet mot smutsen med dörrmattor.
  instructions-S3
 • Använd vinäger- eller alkoholbaserade rengöringsmedel. Man kan även rengöra golvet med bensin, nagellacks- och fläckborttagningsmedel.
 • Använd inte sådana rengöringsmedel som flytande tvål eller
  instructions-S7
  instructions-S8
 • Om det trots laminatgolvets hållbarhet upptäcks mindre skador kan de repareras med speciell reparationspasta. Om det är hela plankan som är skadad, ska en specialist ersätta den. I så fall ska du kontakta din återförsäljare.
 1. Den här garantin gäller LA MOENA laminatgolv, lagda i hemlokaler enligt läggnings- och skötselanvisningar.
 2. НEn garanti händelse är en skadad golvskiva med en överutnyttjades eller utplånats skyddsbeläggning under vilken dekorationpappers skikt har också avlägsnats. Skadan måste vara tydligt urskiljbar och vara minst 1 cm stor.
 3. Mindre märken utan sprickor eller flisor på ytan som var förorsakade av fallande hushållsföremål utgör inte ett garantifall. Skador som förorsakats genom spetsiga eller vasskantade föremål är undantagna från garantin.
 4. Garantin gäller inte för ytliga fel, sådana som bucklor eller nedsmutsning orsakad av möbler.
 5. Garantin gäller inte om golvet har behandlats felaktigt eller till oavsett ändamål, om skador uppstår vid transport och inte heller om de beror på force majeure eller förhållanden som inte är typiska för hemlokaler.
 6. Garantin är inte överförbar och gäller endast köparen.
 7. Garantin täcker inte demonterings- och läggningskostnader.
 8. Tillverkaren förbehåller sig rätten att om han så önskar undersöka golvet på plats samt att bedöma berättigandet för garantianspråket innan beslutet har tagits. Undersökningen kan genomföras av såväl själva tillverkarens representanter som återförsäljarens representanter..

* den här garantin gäller om de laminatytans utmattning
1. Klass
2. Garantiperiod för inhemsk förbrukning
3. Garantiperiod för kommersiell användning